SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

– w niedzielę podczas lub po Mszy Świętej o godz. 11:30

– w uzasadnionych przypadkach w kancelarii parafialnej można uzgodnić inny termin

– chrzestni muszą mieć ukończone 16 lat oraz sakrament bierzmowania i zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.

Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).

Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie je w wierze.

Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).

Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 • w terminie ustalonym przez księdza biskupa
 • świadek musi mieć ukończone 16 lat oraz sakrament bierzmowania

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

wszystkie sprawy związane z Sakramentem Małżeństwa załatwiamy osobiście w kancelarii parafialnej

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

Prosimy o zapoznanie się również z informacją, jakie dokumenty są wymagane w ramach przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa – szczegóły u dołu strony.

FORMA: Jest możliwość uczestniczenia w katechezie przedmałżeńskiej, która obejmuje jeden weekend – sobota i niedziela. Na tym kursie liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto mogą w nim uczestniczyć tylko pary (wykluczone jest uczestnictwo tylko narzeczonej lub tylko narzeczonego).

Dopełnieniem spotkań jest udział w dwóch spotkaniach w poradni życia rodzinnego.

Dokumenty wymagane do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

 • metryki chrztu – aktualne – z adnotacją o bierzmowaniu
 • dowody osobiste
 • zaświadczenia z USC (do zawarcia małżeństwa konkordatowego) lub dokument ślubu cywilnego
 • ostatnie świadectwa z religii
 • świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej
 • zaświadczenia z Poradni Życia Rodzinnego

Jeżeli obydwoje narzeczeni są spoza naszej Parafii, potrzebna jest licencja lub zgoda na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i pobłogosławienie małżeństwa, od własnego Proboszcza.

W przypadku ślubu konkordatowego po odebraniu dokumentów z USC należy się zgłosić z powyższymi dokumentami – NIE PÓŹNIEJ NIŻ DWA I PÓŁ MIESIĄCA PRZED ŚLUBEM – do kancelarii parafialnej. Jeśli wcześniej został zawarty związek cywilny należy się zgłosić do kancelarii 3 miesiące przed ślubem.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA W KOŚCIELE PARAFIALNYM

z Sakramentu Pojednania można skorzystać:

 • w dni powszednie poniedziałek i sobota od godz. 7.30-8.00, od wtorku do piątku od godz. 17.30 – 18.00 (w okresie zimowym od 16.30 do 17.00
 • w niedziele i święta: pół godziny przed Mszą św.
 • w pierwszy piątek miesiąca: od godziny 7.30 do 8.00 oraz od 17.00 do 18.00 (w okresie zimowym od 16.00 do 17.00)

NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest:

 • w kościele: osobom starszym i chorym podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych
 • w tym samym okresie kapłani nawiedzają osoby, które wyraziły wolę przyjęcia tego sakramentu, zgłaszając to wcześniej w zakrystii lub kancelarii parafialnej
 • w każdą pierwszą sobotę miesiąca, przez cały rok, kapłan nawiedza z Komunią św. osoby starsze i chore, które tego pragną po Mszy św. o godz. 8.00
 • na wezwanie do każdego poważnie chorego