Tradycja Kościoła uczy o potrzebie odpowiedzialności za drugiego człowieka, która ma się wyrażać w trosce o jego zbawienie, a także o zabezpieczenie podstaw egzystencjalnych. Dla lepszego wypełnienia tych zadań apostołowie ustanowili współpracowników do „codziennego rozdawania jałmużny” oraz by „obsługiwali stoły” (Dz 6).

Również w dzisiejszych czasach duszpasterze potrzebują licznych, gorliwych współpracowników, aby jak najlepiej wypełnić zadania apostolskie. Podobnie jak w dziedzinie liturgii i katechizacji parafia ma licznych współpracowników świeckich i zakonnych, tak również i w działalności charytatywnej do dobrego wypełniania swych zadań potrzebuje pomocy zespołu ludzi dobrej woli. Taką zaangażowaną grupą mogą być parafialne zespoły charytatywne.

Celem lepszego wypełniania zadań troski o potrzebujących, proboszcz zobowiązany jest do powołania parafialnego zespołu charytatywnego. Powołane przez proboszcza do zespołu osoby świeckie, podejmują się wspierać go w sposób stały i zorganizowany w realizowaniu charytatywnej misji Kościoła.

Zadania zespołu obejmują trzy kierunki działania:

mobilizację charytatywną całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą słowem i czynem;

w miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;

organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym.

Zespół charytatywny winien współpracować z innymi grupami apostolskimi na terenie parafii, ukazując im możliwości działania na odcinku charytatywnym. Członkowie zespołu pełnią swoją posługę honorowo i nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Osoby angażujące się w zespołową działalność charytatywną muszą wypracowywać w sobie następujące cechy:

życie w zjednoczeniu z Chrystusem

wolność od przywiązania do bogactwa

zdolność do wielkodusznego poświęcania się

zdolność do śpieszenia z pomocą w każdej potrzebie

zmysł rodzinny i obywatelski

cnoty odnoszące się do życia społecznego jak: uczciwość, poczucie sprawiedliwości, szczerość, uprzejmość, delikatność i siła ducha.

Członkowie zespołu mogą brać udział w rekolekcjach zamkniętych i dniach skupienia o tematyce dobroczynności, organizowanych przez domy rekolekcyjne diecezji. Czyny miłości to obok Eucharystii i modlitwy chyba najważniejsze sposoby wychwalania Boga.

Spotkania odbywają się 1-2 razy w roku lub częściej w razie potrzeby charytatywnej (pomoc konkretnej rodzinie, nagłe zdarzenie np. pożar, wichura) i przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnymi.

Odpowiedzialny Pan Piotr Bień.